jueves, 10 de mayo de 2018

APROBACIÓN DEFINITIVA DOS ORZAMENTOS XERAIS 2018 A Pontenova

Resultado de imagen de presupuestos generales

Definitivamente aprobados os presupostos deste Concello para o exercicio 2018 polo Pleno desta corporación, mediante acordo acadado na sesión extraordinaria de data 9 de abril de 2018 ao non se presentaren reclamacións no prazo de exposición ao público, en cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, faise público que o devandito Presuposto ascende, tanto en Gastos como en Ingresos, á contía de DOUS MILLÓNS CINCOCENTOS CORENTA E CINCO MIL CINCUENTA E DOUS EUROS CON SESENTA E CINCO CÉNTIMOS (2.545.052,65 €) correspondendo a cada capítulo as cantidades que se relacionan segundo o seguinte detalle:

 RESUME POR CAPÍTULOS
Fonte: Web Deputación Provincial de Lugo