miércoles, 7 de febrero de 2018

CONVOCATORIA DE PERSOAL PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO NAS SEGUINTES CATEGORÍAS: AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR 2018

Resultado de imagen de empleo concello pontenova


CONVOCATORIA E BASES QUE REXERÁN A SELECCIÓN, POR CONCURSO, DE PERSOAL EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO NAS SEGUINTES CATEGORÍAS: AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR 2018.- Aprobadas as bases de selección de persoal laboral temporal, no posto de auxiliar de SAF, por este concello mediante resolución da alcaldía de data 17 de xaneiro de 2018, se procede á publicación das mesmas na páxina web do Concello da Pontenova, https://concellodapontenova.sedelectronica.es/info.0, así como no taboleiro de anuncios do mesmo, para que os interesados poidan presentar instancias nun prazo de cinco días hábiles, a contar dende o seguinte á publicación do presente anuncio.- A Pontenova, 17 de xaneiro de 2017.- O Alcalde, Darío Campos Conde