viernes, 11 de julio de 2014

Convocatoria para a contratación do profesorado da Escola Municipal de Música da Pontenova para o curso 2014 -2015


Fuente: derecho.com

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: No Rexistro Xeral do Concello da Pontenova ou a través de calquera dos medios que prevé o artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, no prazo de 7 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP. No suposto de presentarse a instancia fóra do Rexistro Xeral do Concello da Pontenova, será necesario adiantala por fax, antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta.

REQUISITOS DE TITULACIÓN: Título de profesor polo Conservatorio Oficial de Música (Grao Medio) na especialidade á que se opte ou Titulacións Equivalentes da Comunidade Europea Homologados. Na praza de monitor de Gaita, se acreditará ter capacidade funcional para o desempeño das tarifas requiridas, a experiencia no posto ou nas diferentes agrupacións de música popular galega.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso - Oposición, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición na Secretaría do Concello da Pontenova, no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello.

12 de Julio de 2014 Aniversario María Rogelia Casiña López "Casa Piepito - Villaeimil"


12 de Julio de 2014 Aniversario Carlos Seivane García "Casa de Carlos de Avelino - Alvite - Bretoña"