domingo, 15 de abril de 2012

Esquela funeral José Aenlle Pimentel "Casa do Ferreiro - Liñeiras"

Nota de prensa relativa as licencias de obras.

 
Son Andrés Lombardero Fernández e decidínme a escribir esta carta en resposta a unhas declaracións do Teniente Alcalde de A Pontenova aparecidas en prensa, por consideralas ofensivas, incorrectas e fora de lugar, con respecto a meu pai e á empresa da que son socio.

            Esta carta é o resultado dunha longa reflexión (sospeito que ó contrario das declaracións do Teniente Alcalde) e da necesidade de aclarar e rebatir certas afirmacións para non caer no suposto de “quen cala, otorga”.

            En primeiro lugar quero tocar o tema do ataque persoal cara a meu pai, Francisco Lombardero, que como profesional (xa retirado) é un 10 e, como persoa, outro tanto.

            En canto ó tema profesional, no que se atacaba á nosa empresa, asumimos que faremos cousas que estén mellor e outras que estén un pouco peor dependendo de quen as mire, aínda que podo asegurar que NUNCA facemos nada mal adrede. Quero aproveitar para pedir desculpas ós veciños se algunha das nosas obras lles causóu incomodidades (aínda que non temos noticias de ningunha queixa).
            Os nosos traballadores son, tras moitos anos con nós, sobretodos amigos e considero un insulto que se insinúe que, dende a empresa, non se vela pola súa seguridade. Quero tamén confirmar que todos os traballadores da empresa estamos cubertos polos seguros correspondentes e que, por descontado, os impostos e as  nóminas están abonados na súa totalidade (coma sempre e como debe ser).

            Como información adicional gustaríame engadir que, como pequena empresa de A Pontenova, sempre que é posible facemos gasto neste pobo do que vivimos (comprando materiais, contratando profesionais doutros campos e, incluso, celebrando as cenas de empresa nos restaurantes locais) e que estamos ó día en todos os pagos.

            A noticia á que fago referencia ó comezo desta carta sorprendéume moitísimo e reforzóu a miña sensación de que non se pode creer todo o que se publica nos medios, por tratarse nalgúns casos de información subxectiva (e neste caso sospeito que condicionada máis pola diferencia de ideologías políticas que polo coñecemento dos feitos ou a razón) e é por isto que moitos preferimos poñer en dúbida a información publicada tempo atrás sobre as débedas do Concello de A Pontenova ascendendo a uns 600.000 euros. Non é posible que o noso Concello recaude dos veciños e se sirva dos servicios que ofrecen as súas empresas e os seus negocios e despois non lles pague, ¿non sí?

            Vou rematar xa esta longa carta tendéndolle a man ó noso Teniente Alcalde de que as desculpas que estou certo chegarán da súa parte serán aceptadas de bon grado (como xa o foron as do Sr. Alcalde), xa que estou certo de que terá argumentos políticos dabondo para rebatirlle ó meu pai sen ter a necesidade de recurrir a descalificacións persoais e profesionais que, por enriba, non se basan na realidade.

            Por Yanes-Lombardero, S.L.

           

            Andrés Lombardero Fernández. Noticias relacionadas:

Línea de superalta tensión Boimente-Pesoz

Nombre:Matilde Lombardero


Asunto:Línea de superalta tensión Boimente-Pesoz

Mensaje:Bo día,

Creo que é importante recordar ós veciños que a linea de superalta tensión Boimente-Pesoz sigue adiante. De feito xa está o "Anuncio del Área de Industria y Energía por el que se somete a información pública la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, Boimente-Pesoz en la provincia de Lugo y el Principado de Asturias".
Importante, tamén dice "El proyecto puede ser igualmente consultado en formato digital en los ayuntamientos afectados" ou na Subdelegación do Goberno en Lugo. Salíu publicado no Boletín Oficial do Principado de Asturias (propiedades de concellos asturianos)no pdf que adxunto e tamén fai referencia a el o diario "El Progreso" do día 28 marzo 2012, donde aparecen os titulares das propiedades afectadas. Está aberto o prazo de alegacións, pero HAI QUE MOVERSE XA!

Cesión de tierras sobrantes en la zona de concentración parcelaria de Bogo (A Pontenova, Lugo) al Ayuntamiento de A Pontenova.

VI. Anuncios
a) Administración autonómica
Consellería del Medio Rural y del Mar
ANUNCIO de 8 de marzo de 2012, de la Jefatura Territorial de Lugo, por el que se acuerda publicar la Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Dirección General de Desarrollo Rural, sobre cesión de tierras sobrantes en la zona de concentración parcelaria de Bogo (A Pontenova, Lugo) al Ayuntamiento de A Pontenova.
El acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Bogo (A Pontenova, Lugo) fue aprobado por la Dirección General de Estructuras e Infraestructuras Agrarias con fecha de 10 de abril de 2007, fue publicado en la forma legalmente prevista en la legislación vigente y en la actualidad se encuentra pendiente de firmeza.
Con posterioridad a estos actos el Ayuntamiento de A Pontenova solicita la cesión en propiedad de la finca n.º 3 para construcción de una capilla y mejora del entorno en el lugar de Os Teixedais.
Visto el informe favorable de la Junta Local de la zona, la Ley de reforma y desarrollo agrario, de 12 de enero de 1973; la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, modificada por la Ley 12/2001, de 10 de septiembre; la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en su redacción según la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás disposiciones legales vigentes de aplicación al caso.
A la vista de que el destino para el que se solicita la finca n.º 3 es perfectamente subsumible en el supuesto recogido en el artículo 32 de la antedicha ley gallega, esta dirección general resuelve:
1. Modificar el acuerdo de la concentración parcelaria de la zona de Bogo (A Pontenova, Lugo) y adjudicar al Ayuntamiento de A Pontenova la finca n.º 3 que causa baja en el Fondo de Tierras de la zona, a fin de ser destinada a la construcción de una capilla en el lugar de Os Teixedais y mejora de su entorno.
2. En caso de incumplimiento del fin para el que es cedida, la titularidad de la referida finca revertirá al Fondo de Tierras de la zona, al Patrimonio de la Comunidad Autónoma, o a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), según el caso.
Contra esta resolución se puede interponer recurso de alzada ante la conselleira del Medio Rural y del Mar en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente en que sea publicada esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.
Lugo, 8 de marzo de 2012.
José Ramón Losada Fernández
Jefe territorial de Lugo

XXXIV Festa da Troita A Pontenova 2012

Lunes 30 de Abril: a partir de las 20:30 horas se realizará el sorteo de los tramos del río; a las 21.30 horas lectura del pregón a cargo de Miguel Piñeiro (periodista, escritor y director del programa Ríos y Montes de la Radio Galega). A las 21:55 horas se procederá a la entrega de la 'I Troita de Ouro' por la divulgación de los sistemas acuáticos y del Medio Ambiente en general a Miguel Piñeiro. A las 22.00 horas tendrá lugar la apertura de la Caseta das Troitas y dará comienzo la verbena con las orquestas Trébol y Solara.

Martes 1 de Mayo: por la mañana, a las 07:30 horas tendrá lugar la concentración de los pescadores en la Pza. dos Fornos. Se procederá al reparto de documentación y distribución de los pescadores por el río. A las 09:00 horas comenzarán los Concursos de Pesca de: salmónidos lance, mosca seca (cola de rata) y cebo natural. Una hora más tarde, a las 10:00 horas, dará comienzo el Concurso de Pesca Infantil (de 12 a 17 años) y el Concurso de pesca sin muerte. A las 11:30 horas comenzará la Carrera Popular Festa da Troita y a las 13:00 horas los asistentes podrán disfrutar con la Xuntanza de Gaitas.
Los Concursos de pesca finalizarán a las 13:30 horas y, media hora más tarde, se procederá al pesaje y clasificación de las pescatas.
La sesión vermú estará amenizada por la orquesta Trébol y la 'Comida de Irmandade' dará comienzo a las 15:30 horas.

Por la tarde, a las 18:00 horas tendrá lugar la entrega de Trofeos en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Media hora más tarde dará comienzo la II Foliada escola de Música da Pontenova.
La verbena estará amenizada por la orquesta Capitol y la eurovisiva Lucía Pérez.